Leughadh| Reading 

Bun sgoil Ghaidhlig Phort Righ Portree Gaelic school

Your child will have reading homework 3-5 times a week. 

P1-3 will have only Gaelic reading.

P4-7 will have both Gaelic and English reading.


Ideas to help your child with reading at home

Here are some extension ideas to help your child’s reading and activities to do with the books.

·       Pick a page and ask them to read it without showing them the picture.

·       Cover a word they have read and ask them to spell it. 

·       Read the pages out of order.

·       Write some of the words on a piece of paper and ask them to read it out of context.

·       Ask them to sound out any unfamiliar words or use the picture to help them work it out.

Reading for enjoyment 

We have a basket of books in school available for children to take home to read. The document below has links to a recording of all of these books so you can read them with your child at home.

Reading for enjoyment.docx

Giglets

Every child from P.4-7 has a Giglets login where they can access an extensive library of interactive Gaelic books. Over 100 of these books have an audio feature where your child can listen to the book and follow the words. Follow the instructions below to access your Child's Giglets account:

Leabhraichean Leughaidh | Reading Books

Most of our school reading books are now available as recordings so you can listen along to the book at home and help your child. Thanks to Angela NicAoidh, Sìne Ghilleasbuig and Gaelic4parents for providing the recordings. We are still working on recording titles in red.  

Check the level of your child's book and click on the link below to find it. Alternatively, if you are using a computer you can press " ctrl F " and search the name of the book.

ORT ìre 1 

Cò tha ann? 

Floppy, Floppy

Sianar anns an leabaidh 

Dè tha seo? 

Spòrs air an Tràigh 

Am Pana 


ORT ìre 1+

Sath

Falach Fead 

Seall Orm 

Thalla Floppy 

Dearg agus Gorm 

Casan Mòra 

Leabhar-la Kipper 

A’ dèanamh aghaidhean 


ORT ìre 2 Wrens

Ceann Goirt 

Anns a' Phairc 

Aodach eibhinn

Put  

Mamaidh Mhath 

Bùth Peataichean 


ORT ìre 2 Wrens - Tuilleadh Wrens

Abair Bùrach

Aodainn

An Turas

Ball-coise

Anns na Buithean

Co Rinn Siud?


Storyworlds ìre 1 - dearg | red 

Anns an Sgoil 

 An t-Uilebheist

 Caite bheil e?

 Caite bheil an leabhar?


 Air chall

 Boo

 Spogan Salach

 Co tha seo?

 

 Co-la-breith Mhata Mhoir

 Mata Mòr air chuairt

 Mata Mòr anns a' phairc

 Mata Mòr a dol air saor laithean


 Am Bonnach Mòr

 An Leomhan agus an Luchag

 A' Chearc bheag ruadh

 An Tuineap Mòr


 Storyworlds ìre 2 - buidhe | yellow

 A' cuideachadh

 Michael mi-mhodhail

 Am dinnear

 Michael Tapaidh


 O mo Chreach

 Bingo agus an cnaimh

 Bingo & an Slaman milis

 Bingo a' cluich


 Montaidh aig an Tràigh

 Montaidh agus am Burgar

 Montaidh agus am Pàrtaidh

 Montaidh agus Trean nan Taibhs


 Storyworlds ìre 2 - buidhe | yellow

 Na Mathain agus a’ Mhil

 A' Chailleach agus a’ chearc

 An Sionnach agus a’ Chorra-gheal       

An Sionnach agus an Coineanach


 Storyworlds ìre 3 - uaine | green

 Chaill sinn cota

 Am bogsa bidhe

 An lair mhaide

Na Robotan


 Peasan agus an Cat

 Peasan ag iarraidh Cadal

 Peasan & na Tunnagan

 Peasan & na Cleasan


 Sim Seunta & an nigheadaireachd

 Sim Seunta & an car 

 Sim Seunta agus a' cheic

 Sim Seunta & an deoch liomaid


 Na 3 Go. Ghreannach

 An Cù Mosach

 Rani an Gille Gòrach

 An Gearr & Sligeanach

 

 Storyworlds ìre 3 - Orains | Orange

 Ted Dearg am Falach

 Ted Dearg air an Traigh

 Ted Dearg air Chall

 Ted Dearg san Sgoil


 Gille Ruadh ag Itealaich

 Gille Ruadh & na h-ubhlan

 Gille Ruadh & an Druma

 Gille Ruadh agus an Cat


ORT ìre 2+

Brogan ùra

Cù ùr

A' Chairt

Abair Droch Chù

An Droch Aisling

Pàrtaidh nan Toidhs


ORT ìre 3 Tuilleadh Wrens

Treigichean Muncaidh

He Presto

’Se an t-Sìde 

Clann Chrosta

An Amar snàmh

Daolag


ORT ìre 2A

Floppy san Amar

Neach Faire na Cloinne

Latha teth

Am Bailiun aig Kipper

Spotan

Co-la breith Kipper

 

ORT ìre 2B

Na Barallan Kipper

Fiacail Chugallach

An latha Ceothach

Am Pleuna aig Biff

Floppy an Gaisgeach

An Ruaig

 

ORT ìre 3 wrens

Dè a th’ ann?

Cuilean air Chall

Craobhan ùra

Suas agus sìos

An dragon beag

An Còmhlan-ciùil

 

ORT ìre 3

Air a' Ghainmhich

An Luasgan

Chan eil Duine ag iarraidh cl uich

Amar nan Leumadairean

Aig an Allt

Cat ann an Craobh

 

ORT ìre 3A

Kipper Cleasaiche

Silidh Subhlair

Feill Threalaich

Air an Tràigh

Smuain Kipper

Bodach Sneachda

 

ORT ìre 3B

Am Barbaicu

An Carnabhal

An Amar Snamh

Meadhan na Targaid

Seachdain Leabhraichean

An Latha fuar

 

ORT ìre 3 Sparrows

Jan agus an t-Seacaid

Pip aig an sù 

Iosamh & am Baidhsagal

Midge anns an Ospadal

Ruaraidh & Buidsidh

Jan agus an teòclaid


ORT ìre 4

Taigh ri Reic

An taigh ùr

Thigeabh a-steach

An Rum Falaichte

An Dealbh Chluich

An Stoirm


 ORT ìre 4 Tuilleadh Stòiridhean 

Peanta Fliuch

Suaip

An t-ailbhean itealaich

An Sgarfa

Dannsa an dragoin

Chaidh a h-uile duine a fhliuchadh

 

Cha deach duine a fhliuchadh

An Coileach Gaoithe

Mamaidh Bhochd

A Bhanais

An Camcorder

Am Bailiun


ORT ìre 4 Sparrows

Ruairidh anns a' phairce spòrs

Midge agus na h-uighean

Iosamh agus an Luch

Pip agus am Muncaidh

 

ORT ìre 4 Tuilleadh Sparrows

Lachaidh an Gobhar

Càr Adam

Froga Yasmin

Sgoil Mosc

Yasmin agus an Tuil

Adam anns na bùithtean


ORT ìre 5

An Iuchair Dhraoidheil

Creachadair Mara

Craobh an Dragoin

Granaidh

An Caisteal

Baile anns an t-Sneachd


ORT ìre 5A

An Culaidh Mhiogais

Sgiorradh fo Thalamh

Ce a chuireas a sealladh

Chan eil e ceart

An Reis Mhòr

Uilebheist no Dè


ORT ìre 5B

Am Beibidh Ur

Sgiorradh Campa

Bodach Rocais

Sgiorradh Airc Noah

Clasrum Ur

Cuideachadh Mamaidh


Storyworlds ìre 4

Raghnall Reubaire & Eilean an Ionmhais

Raghnall Reubaire a' cumail sùbailte

Raghnall Reubaire agus an ad

Raghnall Reubaire agus an Uilebheist


An Seangan & Calman

Cailean Coineanach

A' Ghrian & a' Ghaoth

Luch a' Bhaile & Luch na Dùthcha


Storyworlds ìre 5 - pinc

Dè tha Granaidh Ris?

A' Chraobh Mhango

Preasantan

Co Rinn Siud?


Loch nan Rionnag

Am Madadh-allaidh agus na Minn

An Taigh Connlaich

An t-Isean Lachdann


Leuman &  Long-bhriste

Leuman a' deanamh Cobhair

Leuman ann an Cunnart

Leuman an Sas


An Caisteal Seunta

Am Ball-sneachda Mor

Am Poca Guail

Teine sa Choille Chiar

 

Storyworlds ìre 6a - Uaine

An Caisteal

Feill na sgoile

Na Bòtanan Mòra

An Deise snàmh


Ailbhean Alastair

Ron Alastair

Nathair Alastair

Muncaidh Alastair


Storyworlds ìre 6a - Uaine

Anns a' Ghàrradh

Kipper agus am  Fuamhaire

An Turas

Tìr nan Dìneasaran

Robin Hood

Ciste an Ionmhais


ORT 6 - more owls

Eagal san Oidhche

Ùbhlan Grod

A Bhana Phrionnsa

Sgiorradh Nollaig

An Reis Chairt

Iuchair Dheàrrsach


ORT ìre 7

A Phlanaid Dhearg

Air Chall sa Choille

Toll anns a' Mhullach

An Iuchair a bh' air Chall

 

ORT ìre 7 - more owls 

Am Mor Rathad

Am Burraidh

A' Lorg Or

Sgiorradh Sineach

Sgiorradh Romanach

Na Mìrean Measgaichte


ORT ìre 7 - Wood Peckers 

 Soitheach Grèine

10 Daoine Mora Reamhar

Am Ballach & an Tigear

Am Baidhsagal Ur aig Jill

An Draoidh Blot

Ceumanan Seilcheag

Ceit agus an Crogall

Ionmhas

R Mòr

Fuamhairean Deigh


Magpies ìre 8 

A Mhèirle

Sgiorradh Lochlannach

Brat Itealaich

Inneal nam Bogha froise

Latha ann an Lunnainn

Sgiorradh ri linn Victoria

 

Magpies ìre 9

Eilean Uaine

Caisteal Stoirm

Sàr Chù

Ban-Righ an Sgudail

An Sireadh

Sgiorradh Mairsinn-Beo


Storyworlds ìre 6b - Uaine 

Cailleach a' bhotail

An Gille-bonnaich 

Bana-phrionnsa agus am Peasair

A' Phrais Mhòr


Oilidh an t-ochd-chasach

Flòraidh a' sàbhaladh

An tri-mheurach seunta

Seilchean uilebheist na mara

 

Storyworlds ìre 7 - Donn

Ar nàbaidh

Am bat-criogaid

An gille ur

Fraoch

 

Twiga agus a' ghealach

Duma agus an leomhann

Mamba agus an t-eun-crogaill

Kiboko agus an nathair-uisge

 

Cò as treasa?

An Greusaiche agus na sìthichean

Am pìobaire Breac

Am Prionnsa Muile-mhag

 

An ad seunta

Na brogan seunta

An còta seunta

Na slapagan seunta


Storyworlds ìre 8 - Purpaidh

An siorc gun fhiaclan

Am mathan nach dèanadh dranndan

An t-ailbhean dìochuimhneach

An nathair nach dèanadh siosarnaich

 

Ali, Hassan agus an Asal

An Tìgear agus am Madadh

Nighean bheag a’ chòta dheirg

Na Trì Iarrtasan

 

An crodh Gaidhealach

Air chall ‘sa cheò

Na Geamaichean

Sàbhaladh aig muir

 

Ceiteag agus luch a’ choimpiutair

Ceiteag & fuamhaire a’ choimpiutair

Ceiteag & dràgon nan cumaidhean

Ceiteag agus a’ phoit-pheant


Storyworlds ìre 9 - Gorm 

Baraidh Bèicear Mòr agus am parsail 

Baraidh Bèicear Mòr ann an trioblaid

Baraidh Bèicear Mòr agus na burraidhean

Baraidh Bèicear Mòr air àrd ùrlair

 

Cuairt dha na speuran

Am Brat-ùrlair seunta

Cuairt fon Talamh

Cuairt gu Muir

 

Tabitha air bàta a' chanàl

Tabitha anns a' bhaile mhòr 

Tabitha agus na blàthan-sirist

Tabitha agus an cobra

 

Seoc agus a'chraobh phònair

An nighean bheag agus am mathan

An dà fhuamhaire

Hansel agus Gretel